Thông tin cần biết
Số Lượt Truy Cập
Visitor Counter
Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2018

Năm 2018 Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với UBND huyện Thanh Ba, Yên Lập tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

Album:  Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh năm 2018
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam
  • Big Img Giao lưu tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam